Tuesday, June 16, 2009

Tungkulin ng wika

Interaksyonal - nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal.

Instrumental - tumutugon sa mga pangangailangan.

Regulatori - kumokontrol, gumagabay sa kilos/asal ng iba.

Personal - nakapagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon.

Imajinativ - nakapagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.

Heuristik - naghahanap ng mga informasyon/datos.

Informativ - nagbibigay ng informasyon/datos.

5 comments: